Voorbeelden

Artikel delen op

Hier een aantal voorbeelden van verschillende onderzoeken.

Bezoekersonderzoek

Bezoekersonderzoek

Onderzoek naar de samenstelling van bezoekers van evenementen.  Het definiëren en kwantificeren van bezoekersgroepen biedt de organisatie (gemeenten, city marketing, vvv, evenementen organisaties) de mogelijkheid om hun aanbod af te stemmen op de doelgroep. Het bezoekers onderzoek verdeelt de bezoekers van uw centrum / evenement in 9 groepen naar  de karakteristieke wensen en behoeften.
Buurtonderzoek

Buurtonderzoek

Diverse onderzoeken naar de sociaal-economische positie van wijken en buurten. De onderzoeken geven inzicht in de actuele sociaal economische positie van bewoners en de ontwikkelingen in voorgaande perioden. Voorbeelden: Buurtsignaleringsonderzoek, gebaseerd op harde data van inkomens, mobiliteit, etniciteit, opleidingsniveau, WOZ-waarde, ontvangers van bijstandsuitkering en aantallen werkzoekenden. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om terug te kijken en te bepalen op welke thema’s opvallende veranderingen plaatsvinden. Dit kan een onderdeel zijn van de Sociale Index (monitor),  die gebaseerd is op een combinatie van harde data en bewonersenquêtes.
Draagvlakonderzoek

Draagvlakonderzoek

Draagvlakonderzoek  dient om te peilen in hoeverre er een bewonersmeerderheid bestaat voor een beleidsvoorstel.  Bijvoorbeeld het invoeren of aanpassen van parkeergebieden. Door middel van dit onderzoek wordt het draagvlak onder bewoners in kaart gebracht. Het geeft een betrouwbaar beeld van de mening van de “gemiddelde” inwoner van het onderzoeksgebied als geheel en geeft indicatieve informatie over eventuele verschillen in uitkomsten tussen delen van de wijk/buurten en straten.
Evaluatie wijkcoach ( organisatieonderzoek)

Evaluatie wijkcoach ( organisatieonderzoek)

Onderzoek naar effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening van de wijkcoachfunctie. In hoeverre sluit de praktijk van de functie ‘wijkcoach’ aan bij de beoogde functiedoelstellingen? Wat zijn succesfactoren van de wijkcoach. In hoeverre is een wijkcoach in staat kwestbare doelgroepen en problemen achter de voordeur aan te pakken? Hoe beoordelen partners de samenwerking en de effcectiviteit van de wijkcachfunctie? Hoe beoordelen bewoners die hulp hebben ontvangen de samenwerking met de wijkcoach? Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van de positie van een wijkcoach in relatie tot gemeentelijke instanties, ketenpartners en bewoners.
Imago onderzoek

Imago onderzoek

Diverse onderzoeken naar imago van organisaties. De onderzoeken geven antwoorden op vragen als ‘Waarmee associëren doelgroepen onze organisatie?” “Hoe komt ons logo over?’ ‘Wat weet men over onze organisatie?’ ‘Komt onze boodschap wel goed over?’ ‘Onderscheiden wij ons in de ogen van de markt wel van onze concurrenten?’ ‘Wat is onze positie (positioneringsmatrix) t.o.v. concurrenten?’
Monitoring sociaal domein

Monitoring sociaal domein

Vraagstukken met betrekking tot de sociaal-economische positie van wijken en buurten vraagt om bruikbare kengetallen. “Hoe is het gesteld met de persoonlijke kansen van bewoners?”. Hoe doet de wijk het ten opzichte van andere wijken in de gemeente? Hoe doen de wijken het ten opzichte van landelijke cijfers?” De monitor (sociale index), leefbaarheidsmonitor of buurtmonitor is een beproefd instrument voor gemeenten.    
Onderzoek bedrijventerreinen

Onderzoek bedrijventerreinen

Het onderzoek heeft betrekking op ondernemerswensen, klantwensen, voorzieningen, bereikbaarheid en imago. De bereikbaarheid van bedrijfsterreinen wordt vaak onderzocht om te komen tot passende maatregelen inzake goede bereikbaarheid en verkeersstromen, (verkeersveiligheid) en voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.  Hierin worden naast verkeerstellingen (auto’s, brommers, fietsen) ook betrokken: tevredenheid parkeergelegenheid, parkeerdrukmetingen, fietsenstallingen.
Onderzoek Burgerparticipatie

Onderzoek Burgerparticipatie

Onderzoek naar het succes van burgerparticipatie. Onderzoek naar de tevredenheid van bewoners en gemeentelijke organisatie met betrekking tot burgerinitiatieven. Wat zijn de ervaringen van bewoners in samenwerking met de gemeente? Wat zijn de ervaringen van medewerkers van de gemeente in de samenwerking met bewoners? Welke bewonersinitiatieven zijn succesvol? Welke leerpunten zijn er op het gebied van inzet van middelen en procedures? Wat kan er verbeterd worden in de samenwerking tussen actieve bewoners en de gemeente? Hoe kan het burgerinitiatief verder verbeterd worden?
Organisatieonderzoek

Organisatieonderzoek

Organisaties werken samen met vele partners. Onderzoek naar het bereik van het netwerk en verbeterpunten voor de interne samenwerking. In opdracht van een goede doelenorganisatie De Nederlandse Hartstichting voeren wij longitudinaal onderzoek uit onder de samenwerkende partners. Hoeveel cursisten worden door het netwerk bedient? Wat is het aanbod en hoe wordt de doelgroep bereikt door de verschillende partners? Hoe bevalt de samenwerking met De Hartstichting? Welke scholen doen mee aan de programma’s en welke opleidingen en klassen (niveaus) worden bereikt?  
Winkelcentra onderzoek

Winkelcentra onderzoek

Diverse onderzoeken naar problematiek van winkelcentra. De onderzoeken geven antwoorden op vragen als ‘Hoe waarderen bezoekers het winkelcentrum?’ ‘Wat voor winkels mist men?’ ‘Hoe ziet de bezoekerspopulatie eruit?’ ‘Hoe onderscheidend is ons winkelcentrum van winkelcentra in de omgeving?’ “Op welke punten zou het aanbod verbeterd moeten worden?’ “Wat is de invloed van parkeertarieven op bezoekerstevredenheid?’ ‘In hoeverre bereikt onze promotie onze doelgroepen?’
Vier lessen uit de wijkenaanpak

Vier lessen uit de wijkenaanpak

Transformatie van winkelruimte – een kans voor de wijk Transformatie van winkelruimte Vier lessen uit de wijkenaanpak - PDF
De Zaak Zonnebloem

De Zaak Zonnebloem

De Zaak Zonnebloem. Een voorstel voor de organisatie van onderlinge zorg in de buurt Onderlinge zorg in de buurt.   De zaak Zonnebloem - PDF
Werken aan integratie

Werken aan integratie

Gemeenten en Rijk: Gemeenschappelijk werken aan integratie ... Werken aan integratie- PDF
Samen voor de wijk

Samen voor de wijk

Inzicht in de adviesrelatie wijkraden & Gemeente De adviesrelatie wijkraden & Gemeente Rapport Samen voor de wijk - PDF